Schooltijden

Informatie over de schooltijden

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur – 14.45 uur (de kinderen lunchen op school). Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur.
De deuren en de poorten gaan open om 8.15 uur. De kinderen kunnen dan zelfstandig naar de klas toe lopen.

Groep 1 is op woensdag vrij.
De groepen 1 en 2 zijn in het schooljaar 2021-2022 4 hele vrijdagen vrij en op 2 vrijdagen alleen de middag. Welke dagen dat zijn kunt u zien in de schoolkalender van 2022-2023.

Overblijven (TSO) en de lunch:

De tijd van de middagpauze is 45 minuten, waarbij de kinderen eerst de lunch in de eigen klas hebben. Dit onder toezicht van de leerkracht. Hierdoor wordt er op een ontspannen en in een vertrouwde sfeer gegeten. De kleuters hebben hiervoor wat meer tijd dan de kinderen uit de overige groepen. Overigens krijgen alle kinderen die hun boterham dan nog niet helemaal op hebben, nog wel wat extra tijd tijdens de pauze o.l.v. een pedagogisch medewerker. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Ze worden begeleid door pedagogisch medewerkers en TSO vrijwilligers. De leerkrachten hebben in deze tijd dan pauze. De lunch en de pauzes voor de kinderen vinden plaats in verschillende tijdsblokken waardoor er minder kinderen tegelijk op het schoolplein spelen en er meer rust en toezicht is. Pedagogisch medewerksters en TSO vrijwilligers zorgen tijdens deze pauzes voor een actieve betrokkenheid bij het spel. 

Kosten:

Bij deelname aan het overblijven (TSO) zijn kosten verbonden die we door een efficiënte organisatie laag hebben gehouden. De school neemt een deel van de kosten op zich door de leerkrachten in te zetten bij de lunch. De pauzetijd wordt met pedagogisch medewerkers, sportcoaches en TSO vrijwilligers ingevuld. Dit deel van de kosten wordt bij de ouders neergelegd in de vorm van een bijdrage van € 130,- per kind per jaar. Via Parro krijgt u een verzoek om deze bijdrage te betalen. Ouders die in de problemen komen door deze jaarlijkse bijdrage, kunnen tijdig contact opnemen met de directeur om gezamenlijk tot een financiële oplossing te komen. Ouders die niet willen betalen kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan de TSO. Deze kinderen eten dan thuis.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de vastgestelde ouderbijdrage en zal aan de hand van de evaluaties deze bijdrage elk jaar opnieuw bekijken.