Verandering schooltijden

Belangrijke informatie over de veranderingen van schooltijden

Via onze website willen wij u uitgebreid informeren over de vormgeving van de veranderde schooltijden met alle consequenties die daarmee samenhangen. Het belangrijkste achter deze verandering is dat de kinderen prettigere schooltijden ondervinden en dat de opvang van de kinderen (inclusief de middagpauze) kwalitatief verbetert. Dit als onderdeel gericht op de ontwikkeling  van de school naar een Kindcentrum waar  onderwijs, opvang, opvoeden en ontspanning steeds meer in elkaar vervlochten worden.

Alle ouders zijn in 2012 uitgebreid geïnformeerd op twee drukbezochte ouderavonden. Daarna is de mening gevraagd van huidige en toekomstige ouders over dit nieuwe rooster met aangepaste schooltijden. Bij een zeer hoge opkomst ( 83,5%) gaf het overgrote deel van de ouders ( 69,5%) aan voorstander te zijn van deze verandering, waarmee gestart kon worden met de uitwerking voor de invoering van het nieuwe rooster in het schooljaar 2012- 2013.

Overblijven (TSO) en de lunch:

De tijd van de middagpauze is verkort tot 45 minuten, waarbij de kinderen eerst de lunch in de eigen klas hebben. Dit onder toezicht van de leerkracht. Hierdoor wordt er op een ontspannen en in een vertrouwde sfeer gegeten. De kleuters hebben hiervoor wat meer tijd dan de kinderen uit de overige groepen. Overigens krijgen alle kinderen die hun boterham dan nog niet helemaal op hebben, nog wel wat extra tijd tijdens de pauze o.l.v. een pedagogisch medewerker. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Ze worden begeleid door pedagogisch medewerkers en TSO vrijwilligers. De leerkrachten hebben in deze tijd dan pauze. De lunch en de pauzes voor de kinderen vinden plaats in verschillende tijdsblokken waardoor er minder kinderen tegelijk op het schoolplein spelen en er meer rust en toezicht is. Pedagogisch medewerksters en TSO vrijwilligers zorgen tijdens deze pauzes voor een actieve betrokkenheid bij het spel. 

Kosten:

Bij deelname aan het overblijven (TSO) zijn kosten verbonden die we door een efficiënte organisatie laag hebben gehouden. De school neemt een deel van de kosten op zich door de leerkrachten in te zetten bij de lunch. De pauzetijd wordt met pedagogisch medewerkers en TSO vrijwilligers ingevuld. Dit deel van de kosten wordt bij de ouders neergelegd in de vorm van een bijdrage van € 125,- per kind per jaar ( = € 0,80 per dag ). Ouders die in de problemen komen door deze jaarlijkse bijdrage, kunnen tijdig contact opnemen met de directeur om gezamenlijk tot een financiële oplossing te komen. Ouders die niet willen betalen kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan de TSO. Deze kinderen eten dan thuis.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de vastgestelde ouderbijdrage voor komend schooljaar en zal aan de hand van de evaluaties deze bijdrage elk jaar opnieuw bekijken.