Medezeggenschapsraad

De wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden  van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven.
De MR op  Kbs Petrus en Paulus bestaat uit 8 leden, waarvan 4 uit de oudergeleding en 4 uit de leraren-geleding. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school. De belangrijkste taak van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.

Reglement MR Kbs Petrus en Paulus
Huishoudelijk reglement MR Kbs Petrus en Paulus

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs het kiezen van leermethodes
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school)

Verschil met de oudervereniging

De MR en de oudervereniging spannen zich beide in voor de belangen en sfeer binnen Kbs Petrus en Paulus. De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders wil bevorderen om daarmee een plezierig leefklimaat binnen de school te bewerkstelligen. In dit kader organiseert de oudervereniging in samenspraak met de school diverse activiteiten en fungeert zij als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.
De MR bestaat zowel uit een vertegenwoordiging van de ouders als van het personeel en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar de schooldirectie.

De MR is te bereiken op het volgende e-mailadres: kbspetrusenpaulus_mr@inos.nl.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Onze huidige MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding:

 • Steffie van Bragt
 • Angela de Kuiper
 • Michiel de Ridder
 • Adriënne Polderman

Oudergeleding:

 • Mark van den Berg (voorzitter)
 • Romy Verschuuren (secretaris)
 • Linda Bosmans

Heb je vragen, ideeën of wil je graag je mening geven over het beleid van de school? Laat het de MR weten!

Mail naar kbspetrusenpaulus_mr@inos.nl

Onze vergaderingen zijn openbaar dus je bent van harte welkom om deze bij te wonen. Graag tot ziens!