Leerlingondersteuning

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften. Soms is een steuntje in de rug voldoende, maar het komt ook voor dat daar meer voor nodig is. Er zijn drie verschillende vormen.

1. Basisondersteuning

Basisondersteuning betekent op onze school in het algemeen, dat leerkrachten zelf extra begeleiding aan leerlingen bieden. Dit gebeurt in de vorm van verlengde of herhaalde instructie voor leerlingen die meer tijd nodig hebben of door het compacten van lesstof aangevuld met verrijkingsstof voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Dyslexie

Bij leerlingen met een ernstige leesproblematiek wordt extra leesondersteuning gegeven door een onderwijsassistente, die door de interne begeleider wordt gemonitord. Onze school verleent medewerking bij het aanvragen van een dyslexieverklaring. De kosten van een eventueel onderzoek komen voor rekening van de ouders.  Onder bepaalde voorwaarden wordt dit zelfs door de gemeente vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider.

Extra uitdaging

Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn of erg gemakkelijk leren, zijn de standaardlessen mogelijk niet uitdagend genoeg. Speciaal voor deze leerlingen bieden we verrijkingsopdrachten. Indien nodig kunnen leerkrachten gebruik maken van de expertise van onze specialist op dit gebied. Dit is Jolanda de Roos, zij is ook als leerkracht werkzaam op de school.

Eureka! – verrijkingsklassen

Leerlingen waarbij school en/of ouders het vermoeden hebben van hoogbegaafdheid én er bovendien een duidelijke hulpvraag is, kunnen door de school worden aangemeld voor een trajectbegeleiding, die eventueel kan leiden tot plaatsing in een verrijkingsklas van Eureka!  Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de intern begeleider. Op de site van Eureka leest u alles over hoogbegaafdheid en wat Eureka! kan bieden.

Gedragsproblemen

In het kader van preventie van gedragsproblemen hanteren we de methode Kinderen en hun sociale talenten, aangevuld met PBS Pestpreventie. Meer informatie hierover vindt u in ons pestprotocol Kbs Petrus en Paulus

rekenwerk

2. Lichte en zware ondersteuning

Bij leerlingen die meer dan basisondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. In sommige gevallen kan de school hiervoor extra financiële ondersteuning aanvragen.

3. Extra ondersteuning

Naast de genoemde basisondersteuning bieden wij de mogelijkheid voor leerlingen die het nodig hebben om hun sociale vaardigheden extra te oefenen. Dit wordt gedaan met behulp van het trainingsprogramma Rots en Water.

Externe begeleiding

U kunt als ouder(s)/verzorger(s) ook zelf voor eigen rekening extra ondersteuning voor uw kind organiseren. Het is niet vanzelfsprekend, dat dit onder schooltijd kan plaatsvinden. De noodzaak hiervan wordt door de directeur beoordeeld.

Intern Begeleider

Onze intern begeleider zorgt voor een juiste uitvoering en inzet van de leerlingondersteuning. Ze begeleidt de leerkrachten en coördineert de procedure. Meer informatie hierover vindt u in het document Ondersteuningsstructuur  Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact met ons op.