Inzet ICT middelen

De school stelt zich ten doel om in de Koersplan periode 2018-2021 invulling te geven aan het realiseren van haar visie ten aanzien van het gebruik van ICT in de school. In samenvattende zin vormt de volgende visie op ICT de basis voor het gebruik van de middelen en het inrichten van de digitale omgeving INOS Web.

ICT levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de school/INOS in die zin dat het:

  • het leerrendement voor leerlingen verbetert;
  • de zelfredzaamheid van leerlingen helpt verhogen;
  • de communicatie tussen leerlingen en medewerkers, leerlingen en medewerkers onderling, en medewerkers en ouders verbetert;
  • een belangrijke impuls geeft aan kenniscreatie, kennisdeling en kennisconstructie voor leerlingen en medewerkers;
  • de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering bevordert door  verdergaande digitalisering en automatisering van werkprocessen;
  • de vastlegging van processen in het kader van kwaliteitszorg faciliteert;
  • leerlingen de mogelijkheden biedt om hun autonomie te verhogen, waarbij zij de mogelijkheden en eventuele gevaren leren kennen (mediawijs worden). Leerlingen krijgen de competenties om diverse ICT-middelen (binnen en buiten de klas) te gebruiken (ICT-vaardig te zijn);
  • een impuls geeft aan het herontwerpen van onderwijs.

Leerlingen op de Kbs Petrus en Paulus  moeten optimaal voorbereid zijn op de samenleving in de 21ste eeuw. Een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding is belangrijk. Dit willen we bereiken door de competenties creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken,  sociale en culturele vaardigheden en digitale geletterdheid in meerdere vakken in te zetten. Dit heeft invloed op ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van ICT.